ลำดับ
แบบกรอก
ผู้ใช้
แบบกรอกข้อมูล
รายการข้อมูล
1
แบบกรอกข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อนสร้างในโรงเรียนสำหรับผู้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 2           ทุกกลุ่ม         แบบกรอก
2
แบบติดตามการใช้ระบบ TECS4 สำหรับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ธุรการโรงเรียน
 
   
   
 
 
   
 
   

ผู้ดูแลระบบ